Leerplicht

Leerplicht Foto: ND Strupler

Artikel door: mijnkind
Geplaatst op: 04-05-2012 om 20:44

Elk kind dat in Nederland woont en tussen de vijf en zestien jaar oud is, is leerplichtig. Dit geldt ook voor nieuwkomers, kinderen die in Nederland wonen maar in een grensstreek naar school gaan voor en kinderen met een andere nationaliteit.

Leerplichtwet

De leerplicht verplicht alle kinderen om uiterlijk op de eerste dag van de maand dat zij vijf jaar zijn geworden naar school te gaan. Kinderen moeten dan doorleren tot en met het schooljaar waarin ze zestien jaar oud worden. De leerplicht gaat in op het moment dat een kind vijf jaar wordt, maar meestal gaan kinderen op naar school op vierjarige leeftijd. Op sommige basisscholen kunnen kinderen kennis komen maken als het kind drie jaar en tien maanden oud is. Deze kindjes vallen dan nog niet onder de leerplicht. Leerlingen vanaf twaalf jaar hebben een aantal bijzondere verplichtingen conform de Leerplichtwet. Zij moeten als ze zelfstandig wonen de school zelf op de hoogte brengen van ziekte of andere omstandigheden waardoor ze de school niet kunnen bezoeken, maar zij kunnen ook worden aangesproken op spijbelen of ongeoorloofd schoolgedrag.

Leerlingen van zestien tot achttien jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Zij moeten elke dag naar school of kiezen voor een combinatie van leren en werken. Voor leerlingen van vijf tot zestien jaar is de kwalificatieplicht vastgelegd in de Leerplichtwet. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo, mbo niveau twee of hoger en in 2007 door het kabinet in het leven geroepen, om vroegtijdige schooluitval bij jongeren te voorkomen en ze een betere kans te geven op een baan.

Vrijstelling leerplicht

In een aantal situaties kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Het hoeft in dat geval niet naar de basisschool of het voorgezet onderwijs. Er zijn drie soorten vrijstelling. De eerste is vrijstelling voor leerlingen vanaf vijf jaar oud en is enkel bedoeld om overbelasting van je kind te voorkomen. De vrijstelling houdt in dat je jouw kind vijf uur per week thuis mag houden, tot een maximum van tien uur. Voor vijf uur per week heb je geen toestemming nodig, je moet het alleen melden bij de directie van de school. Voor tien uur verlof per week heb je speciale toestemming van de schooldirecteur nodig.

Een andere vorm van vrijstelling is vrijstelling tot inschrijving. Deze vrijstelling geldt steeds voor één schooljaar. Wanneer je kind leerplichtig wordt, moet het staan ingeschreven op een school. Soms is je kind ongeschikt om naar school te gaan, door lichamelijke of psychische redenen. Je hebt dan vrijstelling van de inschrijving. Je kunt ook vrijstelling krijgen als je kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente maar in het buitenland verblijft en daar onderwijs volgt, als je met je kind een trekkend bestaan leidt als bijvoorbeeld circusmedewerker, maar ook als je bezwaren hebt tegen de levensbeschouwelijke richting van de school.

Wanneer je geen mogelijkheid hebt om in schoolvakanties op vakantie te gaan, of bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden krijgt een kind vrijstelling van schoolbezoek. Je kunt hiervoor toestemming krijgen van de schoolleiding.

Verzuim door ziekte, religieuze feestdagen of gewichtige omstandigheden

Als je kindje ziek is, is het aan te raden het meteen dezelfde dag zien te melden op school. De school moet immers weten dat je kind niet aanwezig zal zijn. Als je niet gelijk kunt bellen, meld je kind dan in elk geval binnen twee dagen ziek. De meeste scholen hebben aanvullende regels voor ziekmeldingen; deze kun je vinden in de schoolgids.

Je kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het vanwege jouw geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld op een religieuze feestdag. Je moet dit uiterlijk twee dagen voor de afwezigheid bij de schooldirecteur melden.

Voor een huwelijk of begrafenis, ook wel gewichtige omstandigheden, krijgt je kind ook vrijstelling. De schooldirecteur geeft toestemming voor dit verzuim. Voor vragen over wat gewichtige omstandigheden zijn en hoeveel vrij jouw kind hiervoor kan krijgen kun je terecht bij de leerplichtambtenaar.

Vakantie buiten schoolvakanties

Wanneer je door jouw beroep of het beroep van je partner niet op vakantie kunt gaan tijdens de schoolvakanties, biedt de wet de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof zodat je buiten schoolvakanties op vakantie kunt. Indien je jouw kind op vakantie neemt buiten de schoolvakanties zonder deze toestemming, dan is dit in strijd met de Leerplichtwet. Een dergelijk verzoek kan alleen worden goedgekeurd als het gaat om een gezinsvakantie, als de vakantie niet kan plaatsvinden in de vastgestelde vakanties door jouw beroep of dat van je partner en het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Je hebt daarnaast toestemming nodig van de directeur van de school.

Je mag je kindje maximaal één keer per jaar meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Deze vakantie mag niet langer duren dan tien schooldagen. Dien je toch een aanvraag in voor meer dan tien dagen, dan wordt jouw aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Meestal heb je voor deze aanvraag ook een verklaring van een arts of sociale instantie nodig, waaruit blijkt dat het verlof echt nodig is. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt niet doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar als het om gewichtige omstandigheden gaat, zoals een huwelijk, verhuizing van het bezing of begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten.

Leerplichtambtenaar

Elke gemeente heeft in ieder geval één leerplichtambtenaar in dienst. Een leerplichtambtenaar houdt in de gaten of de Leerplichtwet wordt nageleefd, maar ook geeft hij voorlichting aan jongeren over de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet en het belang van het naar school gaan. Naast het geven van voorlichting zoekt de leerplichtambtenaar samen met ouders en school naar oplossingen als er problemen zijn met schoolbezoek.

De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd verzuim van een leerling te melden bij het verzuimloket Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wanneer een kind drie schooldagen achtereen heeft verzuimd. De schoolleiding doet dit ook wanneer een kind tijdens een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van de onderwijstijd heeft verzuimd. Het verzuimloket informeert de leerplichtambtenaar in jouw gemeente, welke mogelijk een proces verbaal uitschrijft, je richting de kantonrechter stuurt of een signaal aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afgeeft. Dit laatste kan alleen worden toegepast bij leerlingen van zestien en zeventien jaar. De leerplichtambtenaar stuurt een signaal naar de SVB als hij zeker weet dat al zijn inspanningen om een leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen.

 • usericon

  Op de website van de beagntisldienst vind je een voorbeeld van het toepassen van de winstvrijstelling. In het kort: de winst van de onderneming is € 50.000, nadat de fiscale voorzieningen hiervan afgaan (FOR, zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek), blijft er een belastbare winst over van € 34.118. Hierover wordt de MKB winstvrijstelling berekend, 12% van € 34.118 is € 4.095. De winst waarover inkomstenbelasting moet worden betaald (belastbare fiscale winst) is nu € 34.118 minus € 4.095 is € 30.023

Plaats een reactie

Zelf een opmerking of een tip? Plaats hier je comment en geef jouw advies!

 captcha

Andere artikelen over school & leren

 • Tweetalig onderwijs op basisscholen

  Tweetalig onderwijs op basisscholen

  Dit jaar op 12 basisscholen als proef.
  Tweetalig onderwijs op basisscholen

 • Typeles

  Typeles

  Anno 2012 werken veel mensen met een computer. Niet alleen in het bedrijfsleven of voor de fun, ook schoolgaande kinderen werken steeds vaker met de computer. Dat sterke staaltje techniek bestaande uit een toetsenbord en beeldscherm is niet meer weg te denken uit onze s...
  Typeles

 • Leren lezen

  Leren lezen

  Al vanaf het moment dat je kind in groep 1 zit zal het beginnen met het herkennen van vormen van letters en woordjes. Het echt leren lezen begint echter pas vanaf groep 3. Dit proces waarin een kind leert lezen heet het aanvankelijk lezen.
  Leren lezen