Gastouder

Artikel door: SuzanneH
Geplaatst op: 01-02-2012 om 20:47

Opeens heb je het, je wordt gastouder! Je droomt ervan hoe het zou zijn om (al dan niet naast je eigen kind(eren) voor andere kindjes te zorgen terwijl hun papa en mama aan het werk zijn, leuke dingen met ze te doen en dat alles terwijl je gewoon thuis bent. Ideaal! Maar hoe word je een goede gastouder en mag je zomaar een dergelijke service vanuit je woonkamer beginnen?

Wat is een gastouder?

Als gastouder vang je tegen betaling kinderen op van werkende of studerende ouders. Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang. Meestal werkt een gastouder vanuit haar eigen huis. Toch komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat een gastouder bij een vraagouder thuis werkt. Papa´s en mama´s hebben graag dat hun kind thuis door een gastouder wordt opgevangen en verzorgd. Het kind blijft op die manier in zijn eigen, vertrouwde omgeving en voor de ouders is dit een stukje gemak.

Kindjes die door gastouders worden opgevangen zijn nul tot dertien jaar oud. Gastkinderen wonen niet in huis een gastouder. Ze zijn hier alleen maar, zoals het woord zegt, te gast . Het kind verblijft bij de gastouder wanneer de ouders moeten studeren of werken en hierdoor niet thuis kunnen zijn. Meestal wordt een kindje aan het begin van de werkdag naar de gastouder gebracht en aan het einde van de werkdag weer opgehaald. Soms gebeurt het dat een vraagouder ´s nachts moet werken. Dan kan opvang ook ´s avonds en ´s nachts nodig zijn. De gastouder en vraagouder spreken dan onderling af op welke tijden en brengen het halen gebeurt. Gastouderopvang is hierdoor een flexibele vorm van opvang.

Wanneer ben je een gastouder?

Als gastouder moet je in het bezit zijn van een diploma uit de lijst diploma´s gastouderopvang, maar ook over het certificaat goed gastouderschap of een regulier Erkenning van Verworven Competenties certificaat (EVC-certificaat). Naast deze diploma’s en certificaten moet je ook beschikken over een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, deze worden uitgereikt door het het Oranje Kruis. Hieronder staan de deskundigheidseisen verder toegelicht.

Deskundigheidseisen

Wanneer het gastouderbureau je als gastouder aanmeldt bij de gemeente moet je kunnen aantonen dat je voldoet aan de volgende deskundigheidseisen:

  • Je bent in het bezit van een MBO diploma niveau 2: Helpende (Zorg en) Welzijn of een ander diploma waarmee je ook voldoet aan de door de overheid gestelde deskundigheidseisen.
  • Je bent in het bezit van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis. Dat betekent dat het afgelegde examen voldoet aan de eindtermen van het Oranje Kruis en dat het certificaat voorkomt in het register van het Oranje Kruis. Je voldoet ook aan deze eis als je een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) of een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert hebt. Verder voldoe je als gastouder aan de eis als je één van de volgende geregistreerde certificaten van het Nederlands Instituut Voor Kwaliteitszorg Training & Advies (Nikta) hebt: eerstehulpverlener, Acute Zorg bij kinderen of Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving.

Vraagouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag als je als gastouder niet aan deze eisen voldoet.

Vereisten aan een gastouder

Een gastouder moet minimaal 18 jaar oud zijn. Er is geen maximumleeftijd aan het gastouderschap verbonden. Als gastouder moet je van kinderen houden en ervaring hebben met het opvoeden en verzorgen van kinderen. Dat hoeven geen eigen kinderen te zijn. Je mag geen gastouder zijn als één of meer eigen kinderen onder toezicht staan.

Voordat je  start met werkzaamheden als gastouder, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau. Voor het aanvragen van een VOG gebruik je speciale, voorgedrukte aanvraagformulieren. Deze lever je ingevuld en wel persoonlijk in bij de gemeente waar je woont. Het CVOG beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Je mag niet voor iemand anders een VOG aanvragen, tenzij je bent gemachtigd.

Een VOG mag op het moment van overhandigen aan het gastouderbureau niet ouder zijn dan twee maanden. Wanneer je als gastouder bij jou thuis kinderen opvangt, moeten alle huisgenoten van 18 jaar of ouder ook een VOG hebben. Als je kinderen opvangt op het adres van de vraagouder, ben jij als gastouder de enige die een VOG nodig heeft.

Tijdens het werk spreek je Nederlands, Fries of een andere Nederlandse spreektaal. Een gastouder moet immers ervaringen kunnen uitwisselen met de vraagouders. Daarnaast is het voor het gastouderbureau van belang dat je als gastouder de Nederlandse taal goed spreekt en begrijpt. Als je kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen mag je een andere taal spreken.

Aanmelden als gastouder

Als je aan het eisenpakket voldoet, meldt een gastouderbureau je aan bij de gemeente. Bij de aanmelding overhandigt het gastouderbureau je diploma of certificaat van goed gastouderschap, je VOG en een kopie van je identiteitsbewijs. Tevens geeft het bureau het adres van de opvang door. Dit is je huisadres als je kindjes thuis gaat opvangen en het adres van de vraagouders (ongeacht welke) als je bij één of meer vraagouders kindjes opvangt. Als je aan alle eisen voldoet volgt registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Maximum aantal kinderen bij gastouders

Een gastouder mag niet meer dan zes kinderen van nul tot dertien jaar oud tegelijk opvangen. Eigen kinderen tot tien jaar tellen hierbij mee. Als de kinderen die je opvangt allemaal jonger dan vier jaar zijn, mag je niet meer dan vijf kinderen tegelijk opvangen. Dit aantal is wederom inclusief je eigen kinderen in de leeftijd tot vier jaar. Je mag maximaal vier kinderen van nul en één jaar tegelijk opvangen, waarvan maximaal twee kinderen van nul jaar. Ook weer inclusief je eigen kinderen van deze leeftijd.

Locatie gastouderopvang

Aan de locatie van gastouderopvang gelden enkele voorschriften die door de Rijksoverheid zijn opgesteld. Zo is het geen enkel probleem om op meerdere locaties kinderen op te vangen. Als je opvang aanbiedt vanuit het huis van de vraagouders, dan mag je daar ook kinderen opvangen van andere vraagouders.

Op het woonadres van vraagouders mogen meerdere gastouders werken, bijvoorbeeld wanneer twee gastouders ieder een deel van de week de opvang verzorgen. Een gastouder mag niet werken op het woonadres van een andere gastouder. Je mag geen gastouder zijn als je op hetzelfde adres woont als de ouders van het kind dat je wilt opvangen, bijvoorbeeld wanneer je au pair bent.

Wanneer je een kort griepje hebt, mag je je laten vervangen door een andere gekwalificeerde gastouder. Dat mag op de locatie waar je werkt. Ben je langer uit de roulatie, dan wordt de opvang verplaatst naar de locatie waar de vervangende gastouder geregistreerd staat. De kinderen worden dan (tijdelijk) op een ander adres opvangen.

Naast het feit waar je een kind opvangt, is het ook belangrijk hoe de locatie eruit ziet. Het is bijvoorbeeld van belang dat je over een aparte slaapruimte beschikt wanneer je kindjes tot 1,5 jaar opvangt. Daarnaast moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden aanwezig zijn waar de kindjes zich kunnen vermaken. Voor de veiligheid en gezondheid van de kindjes moet de woning geheel rookvrij zijn en voorzien zijn van voldoende goed functionerende rookmelders.

Wanneer je vier of meer kinderen opvangt moet er altijd een achterwacht zijn. Dat is iemand die telefonisch bereikbaar is en bij calamiteiten binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn.

Dienstverlening aan huis

Sommige gastouders gebruiken de Regeling Dienstverlening aan Huis om te werken als gastouder. Wanneer een vraagouder recht wil hebben op kinderopvangtoeslag, dn moet jij als gastouder aan alle voorwaarden van die regeling voldoen en ook aan alle eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Je valt onder de Regeling Dienstverlening aan Huis als je maximaal drie dagen per week werkt als gastouder. Dit hangt wel af van het soort contract dat je afsluit met de vraagouder. Als je niet onder de regeling valt, kan het zijn dat je als gastouder minder verdient dan het minimumloon. Je valt niet onder de regeling als er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen jou en de vraagouder. Een gezagsverhouding houdt in dat een werkgever aangeeft welk werk je als werknemer moet doen en is afhankelijk van het soort contract dat je afsluit. De Belastingdienst bepaalt in individuele gevallen of er sprake is van dienstbetrekking.

Betaling

Een vraagouder mag een gastouder niet rechtstreeks betalen. Betalingen tussen vraagouders en gastouders lopen via het gastouderbureau. De Belastingdienst of Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) kan dit controleren.

Controle op kwaliteit en handhaving

Sinds 1 januari 2012 houdt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) strenger toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving. Dat gebeurt vooral bij locaties die eerder minder goed of slecht scoorden op het gebied van kwaliteit. De GGD controleert jaarlijks, meestal onaangekondigd, gastouderbureaus en steekproefsgewijs een deel van de gastouders. Wanneer de GGD signalen opvangt dat opvang niet in orde zou zijn, houdt zij een inspectieonderzoek.

 

Plaats een reactie

Zelf een opmerking of een tip? Plaats hier je comment en geef jouw advies!

 captcha

Andere artikelen over opvoeding & gezin